Jaarrekening 2018 Landsmeer

Samenvatting

In het jaarverslag en de jaarrekening  legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over het in 2018 uitgevoerd beleid.  Het jaarverslag en jaarrekening 2018 zijn, conform hetgeen door het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is voorgeschreven, opgebouwd overeenkomstig de programmabegroting 2018.
In dit hoofdstuk wordt het financiële overzicht weergegeven en wordt uw raad voorgesteld  een vijftal budgetten die in 2018 niet tot besteding zijn gekomen middels bestemming van resultaat over te hevelen naar begrotingsjaar 2019.
Bij onderdeel programma's wordt per begrotingsprogramma verslag gedaan over de resultaten in 2018. Per programma worden daarin de volgende onderdelen behandeld:

  • Wat wilden we bereiken?
  • Wat hebben we bereikt?
  • Wat hebben we daarvoor gedaan?
  • Waaraan kunnen we zien wat we hebben bereikt?
  • Wat heeft het gekost?

Auditcommissie

Overeenkomstig de bepalingen in de gemeentewet moet de gemeenteraad jaarlijks vóór 15 juli het jaarverslag en de jaarrekening vaststellen. Voor de behandeling in de gemeenteraad zal de auditcommissie de jaarstukken in haar vergadering op technische aspecten bespreken. De commissie rapporteert voorafgaand aan de  behandeling van de  jaarstukken over zijn bevindingen aan uw raad.  

Hoofdlijnen financieel resultaat

De jaarrekening 2018 laat een positief resultaat zien van € 465.697. Dat is € 232.249 hoger dan is begroot. De opbouw van dit saldo wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door incidentele posten waarvan onderstaand een overzicht wordt weergegeven.  Bij onderdeel programma's wordt per programma bij "wat heeft het gekost?" een uitgebreide toelichting gegeven op afwijkingen ten opzichte van de begroting na wijzigingen op niveau van lasten, baten en toevoegingen en onttrekkingen aan op het betreffende programma betrekking hebben de reserve(s).

Totaal programma

Begroting primair

Begroting
na wijziging

Rekening

Verschil

Lasten

-19.977.245

-22.326.855

-23.380.393

-1.053.537

Baten

19.629.197

20.761.555

22.142.808

1.381.254

Saldo lasten / baten

-348.048

-1.565.300

-1.237.584

327.716

Toevoeging reserves

-30.000

-30.000

-193.903

-163.903

Onttrekking reserves

611.676

1.828.748

1.897.184

68.436

Saldo reserves

581.676

1.798.748

1.703.281

-95.467

Resultaat

233.628

233.448

465.697

232.249

Grondexploitaties

In het resultaat over 2018 heeft een bedrag van 218.135 betrekking op  tussentijdse winstneming uit grondexploitatie Luijendijk-Zuid.
Zolang  de grondexploitaties lopen wordt jaarlijks de prognose hiervan bijgesteld en ter vaststelling aan uw raad voorgelegd. Onderstaande prognoses zijn in april 2019 door uw raad vastgesteld.

Resultaat Grondexploitatie

2016

2017

2018

Luijendijk-Zuid

1.140.416

2.302.580

2.160.498

Breekoever

47.226

40.451

34.735

1.187.642

2.343.031

2.195.233

Verloop begrotingssaldo

Het verloop van het begrotingssaldo na verwerking mutaties uit bestuursrapportages en begrotingswijzing en is als volgt:

Omschrijving

Bedrag

A

Saldo primaire begroting 2018

233.628

B

Saldo 1e Berap 2018

-25.020

C (A+B)

Begrotingssaldo na 1e berap en amendement

208.608

D

Resultaatbestemming (budgetten) Jaarstukken 2017

-291.723

E

Saldo 2e bestuursrapportage 2018

-149.000

F (C t/m E)

Subtotaal begroting na alle wijzigingen

-232.115

H

Mutatie reserves

465.563

I (G+H)

Saldo na mutaties reserves

233.448

Afwijkingen

In onderstaand overzicht is een analyse opgenomen van de afwijkingen met een materiële afwijking  ten opzichte van de programmabegroting 2018 na verwerking van de tweede bestuursrapportage 2018. Daarbij is aangegeven of de afwijking van structurele (S) of van incidentele (I) aard is. Mutaties die een budget neutraal effect hebben zijn niet in dit overzicht opgenomen. budget neutrale mutaties hebben immers geen effect op het resultaat.  Dit betreft voornamelijk mutaties die uit een reserve worden gedekt.
In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen met een bedrag groter dan € 100.000 vermeld.  In de toelichting bij de programmaverantwoording worden per programma onder "Wat heeft het gekost?" alle afwijkingen ten opzichte van de begroting toegelicht.

Programma

Resultaat 2018

465.696

I of S

Voordelig:

Algemeen Bestuur

Vrijval voorziening wethouder pensioenen

102.029

I

Infrastructuur

Hogere ontvangen bijdragen van nutsbedrijven

220.000

I

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Verkoop grond Luijendijk-Zuid

206.600

I

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Winstneming grex Luijendijk-Zuid

218.135

I

Dekkingsmiddelen

Hogere algemene uitkering gemeentefonds

161.000

S

Dekkingsmiddelen

Correctie ontvangen baten aanleg aansluiting riolering Luijendijk Zuid

183.609

I

Dekkingsmiddelen

Lagere doorbelasting rente aan kapitaallasten

130.000

I

Subtotaal voordelig :

1.221.373

Nadelig:

Infrastructuur

Hogere herstelkosten straatwerk t.b.v. nutsbedrijven

-160.000

I

Milieu

Hogere toevoeging aan spaarvoorziening vervanging riolering

-158.000

S

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Toerekening aan grex Luijendijk-Zuid

-167.000

I

Dekkingsmiddelen

Vennootschapsbelasting i.v.m. winstneming grex Luijendijk-Zuid

-102.956

I

Ambtelijke organisatie

Lage dekking personeelskosten investeringen

-124.000

I

Ambtelijke organisatie

Hogere salarislasten

-167.000

I

Subtotaal nadelig :

-878.956

Subtotaal nadeling + voordelig

342.417

Overige posten (per saldo, met een voor- en nadelig effect)

123.280

Totaal

465.697

Resultaatbestemming

Van een aantal producten en activiteiten is het door uw raad beschikbaar gestelde budget niet of gedeeltelijk besteed. Om deze activiteiten in 2019 alsnog uit te kunnen voeren of voort te zetten, wordt voorgesteld om de volgende budgetten in 2019 beschikbaar te stellen.

Programma

Resultaat jaarrekening 2018

465.697

EZ, Recreatie en Toerisme

Niet bestede deel budget marktinitiatieven

50.000

RO en Volkshuisvesting

Niet bestede deel budget wonen

64.000

Algemeen bestuur

Niet bestede deel budget verdere ontwikkeling bestuurlijke toekomst

86.000

Bedrijfsvoering

Niet bestede deel budget doorontwikkeling Lias, digitalisering facturen en rapportages

36.000

Bedrijfsvoering

Niet bestede deel budget opleidingen

60.000

Bedrijfsvoering

Niet bestede deel budget wervingskosten

26.000

Infrastructuur

Niet bestede deel budget technische kwaliteitskeuring kunstwerken

32.000

Totaal over te hevelen budget naar volgend boekjaar

354.000

Algemene reserve

Toevoeging:

111.697

Marktinitiatieven
In 2018 zijn activiteiten met betrekking tot marktinitiatieven voorbereid en is de economische visie  uitgewerkt. Deze zullen in 2019 verder tot besteding komen.
Wonen
In 2018 zijn projecten in het kader uitvoeringsprogramma ‘Goed wonen 2018-2020’ voorbereid die in 2019 tot uitvoering en besteding gaan komen.
Ontwikkeling bestuurlijke toekomst
Activiteiten met betrekking tot de bestuurlijke toekomst zullen in 2019 worden doorgezet.  Het betreft onder meer het in 2019 uit te voeren participatietraject.
Doorontwikkeling Lias en digitalisering facturen
Voor de wettelijke plicht om in 2019 E-facturatie te implementeren en voor afronding van digitalisering van de planning- en controlcyclus (LIAS) wordt voorgesteld de in 2018 niet aangewende middelen in 2019 in te zetten.
Opleidingen
In 2018 heeft een wijziging in de organisatie plaatsgevonden. Naast uitvoering van taken heeft door plaatsing en werving van medewerkers de opleiding van medewerkers in 2018 minder aandacht gekregen dan was gepland. Voorgesteld wordt om het in 2018 niet aangewend budget in 2019 in te zetten om qua opleiding en ontwikkeling een inhaalslag te maken.
Werving en selectie
In 2018 is de werving van nieuwe medewerkers voor een deel gerealiseerd. Om de werving in 2019 af te ronden is het nodig het niet in 2018 bestede deel van de beschikbaar gesteld middelen in 2019 in te zetten.
Technische kwaliteitskeuring kunstwerken
In 2018 is bij de tweede bestuursrapportage € 35.0000 budget beschikbaar gesteld voor de (wettelijk verplichte) technische keuring van kunstwerken. In het laatste kwartaal is met deze keuring gestart en zal in 2019 worden afgerond.
Ontwerp-raadsbesluit
Het voorstel voor de bestemming van het resultaat uit 2018  is als volgt:

  • Het resultaat van de jaarrekening vast te stellen op € 465.697
  • € 354.000 van het niet bestede budget in 2019 weer beschikbaar te stellen (conform voorstel resultaatbestemming toegelicht);
  • € 111.697 toe te voegen aan de algemene reserve.
ga terug