Jaarrekening 2018 Landsmeer

Leeswijzer

De gemeentelijke jaarrekening en het gemeentelijke jaarverslag zijn samengevoegd tot de Jaarstukken 2018. Door de digitalisering van de P&C stukken is gekozen voor een andere indeling. Op de nieuw gekozen manier is het makkelijker om te navigeren door de website. Zo is bijvoorbeeld gekozen om de programmaverantwoording en de paragrafen apart aan te bieden op de website. Zij vormen het jaarverslag. De jaarrekening valt onder ‘jaarrekening 2018’. Hierna volgen de bijlagen.  

Afkortingen

De genoemde afkortingen in de tekst staan verklaard in de bijlage Afkortingen en begrippen.

Financiële cijfers

De financiële cijfers in tabellen staan altijd weergegeven in hele euro’s tenzij anders vermeld. Lasten staan negatief weergegeven en baten positief. Staat er bij de verschillenkolom een negatief bedrag dan is dat nadelig (meer uitgegeven of minder ontvangen).
In de verschillenkolommen wordt het resultaat getoond als ‘begroting -/- Rekening’.

Samenvatting

In de samenvatting worden op hoofdlijnen de behaalde resultaten benoemd en wordt het financiële resultaat kort toegelicht.

Programma’s

In de programma's wordt ingegaan op de financiële- en beleidsmatige resultaten per programma.
Per beleidsprogramma is het volgende opgenomen:

 • Algemeen: bestaat uit de portefeuillehouder en de missie van het programma
 • Verantwoording: Hierin worden de punten die zijn opgenomen in de begroting (wat wilden we bereiken?) toegelicht aan de hand van de vragen ‘wat hebben we bereikt?’ en ‘wat hebben we daarvoor gedaan?’
 • Financiën: Hierin vindt u een mutatie overzicht van financiële cijfers op programmaniveau. Hier worden ook de ontwikkelingen op de bij de programma’s behorende reserves gegeven. Grote afwijkingen van de begroting ten opzichte van realisatie worden toegelicht.
 • Beleidsindicatoren: Hierin wordt de realisatie weergegeven van de in de begroting gestelde beleidsindicatoren.
 • Beleidsstukken: Onder dit kopje staan de huidig geldende beleidsstukken behorende bij het programma.
 • Verbonden partijen: Hier vindt u de informatie over de verbonden partijen behorende bij het programma.

Paragrafen

In paragrafen staan onder meer de door het BBV verplicht gestelde paragrafen. Deze paragrafen geven een gebundelde verantwoording over bepaalde thema’s. Deze zouden anders te gefragmenteerd aan de orde komen. Deze informatie is van belang om de financiële positie van de gemeente te kunnen beoordelen. Het betreft de paragrafen; lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid.

Jaarrekening 2018

De jaarrekening zoals voorgeschreven in titel 4.4 en 4.5 van het BBV, bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Overzicht van baten en lasten (per programma).
 • Toelichting baten en lasten op hoofdlijnen.
 • Begrotingsrechtsmatigheid
 • Balans (inclusief vergelijkend cijfer).
 • Toelichting op de balans.

Bijlagen

Het laatste deel van het jaarverslag toont de bijlagen. Hierin wordt onder andere inzicht gegeven in de taakvelden, waarderingsgrondslagen, sociaal domein en subsidies.

ga terug