Jaarrekening 2018 Landsmeer

Algemene dekkingsmiddelen

Algemeen

Algemene dekkingsmiddelen is geen programma, maar een verplicht onderdeel van de begroting en het jaarverslag volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het BBV bevat de regelgeving voor het opstellen van de jaarlijkse begrotings- en verantwoordings- stukken.
Er is geen sprake van ‘programma’, maar van een ‘onderdeel’, waarin de belangrijkste algemene inkomstenbronnen van de gemeente worden toegelicht en verantwoord. In Algemene dekkingsmiddelen zijn de algemene inkomstenbronnen van de gemeente opgenomen. Feitelijk worden de algemene dekkingsmiddelen gebruikt als dekking voor uitgaven en doelstellingen in de programma’s, voor zover daar in het programma zelf geen dekking tegenover staat. De voornaamste (algemene) inkomsten zijn de uitkering uit het gemeentefonds van het Rijk en de inkomsten uit belastingen.

Lasten

Begroot € 163.974
Gerealiseerd € 302.515
Afwijking € -138.541
ga terug