Jaarrekening 2018 Landsmeer

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2018 aan. Primeur voor Landsmeer is dat deze nu in digitale vorm aan u worden gepresenteerd.

De jaarrekening over 2018 laat een positief resultaat zien van € 465.697. Voor 2018 was een resultaat begroot van Є 233.448 positief. In grote lijnen wordt het positieve resultaat veroorzaakt door baten en lasten met een incidenteel karakter. Zonder incidentele baten en lasten bedraagt het resultaat  € 57.191 positief. Dit wordt in de jaarstukken toegelicht.

In 2018  is van een aantal activiteiten het beschikbaar gestelde budget niet of gedeeltelijk besteed. Om deze activiteiten in 2019 voort te kunnen zetten, is in de jaarstukken het voorstel opgenomen om het niet bestede deel van de budgetten voor 2019 beschikbaar te stellen.

Voor de begroting 2020-2023 doet het college de inspanning gestand om de gedegen financiële koers voort te zetten, waarbij de structurele lasten en baten in evenwicht moeten zijn en blijven.

Het college is trots dat de eerste resultaten van het collegeprogramma 2018-2022 zichtbaar worden. De prestatieafspraken met Eigen Haard en Rochdale zorgen ervoor dat in Landsmeer de voorraad sociale woningen wordt behouden. Een belangrijk punt voor de gemeente is om een aantrekkelijke woon- en werkgemeente te zijn voor alle inwoners. In 2019 zal het college blijven werken aan het verbeteren van het woningaanbod in de gemeente.

Het college houdt de kosten van het Sociaal Domein nauwlettend in de gaten. Het college wil de ontwikkelingen en de stijgende trend van 2018 actief monitoren om de kosten de komende jaren financieel beheersbaar te houden.  

Het college heeft de eerste stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. Het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid is in 2018 vastgesteld en is gebaseerd op de Duurzaamheidsvisie die eerder in dat jaar door de raad is aangenomen. In 2019 en verder wordt dit programma verder uitgerold.

Verder is het traject rond voorbereiding en besluitvorming over de bestuurlijke toekomst in volle gang.

Tot slot zal het college de komende jaren verder invulling geven aan het collegeprogramma waarbij degelijk financieel beleid het uitgangspunt is.

Inkomsten Gerealiseerd

€ -22.142.808

Afwijking € -1.381.254

Uitgaven Gerealiseerd

€ 23.380.393

Afwijking € 1.053.537

Gerealiseerd € -345.389
Afwijking € -125.610
Gerealiseerd € 1.563.854
Afwijking € -18.577
Gerealiseerd € -103.858
Afwijking € 16.500
Gerealiseerd € 1.015.851
Afwijking € -32.455
Gerealiseerd € -794.390
Afwijking € -317.114
Gerealiseerd € 2.012.916
Afwijking € 132.093
Gerealiseerd € -2.870.806
Afwijking € -319.648
Gerealiseerd € 2.465.241
Afwijking € 368.904
Gerealiseerd € -67.562
Afwijking € 106
Gerealiseerd € 4.547.039
Afwijking € 342.594
Gerealiseerd € -37.575
Afwijking € 6.643
Gerealiseerd € 131.181
Afwijking € -64.560
Gerealiseerd € 0
Afwijking € 1.659
Gerealiseerd € 527.907
Afwijking € 83.336
Gerealiseerd € -1.832.399
Afwijking € 12.504
Gerealiseerd € 2.852.121
Afwijking € -70.648
Gerealiseerd € -23.388
Afwijking € -4.323
Gerealiseerd € 560.340
Afwijking € -50.017
Gerealiseerd € -303.325
Afwijking € -11.954
Gerealiseerd € 6.377.429
Afwijking € 50.844
Gerealiseerd € -665.109
Afwijking € -399.041
Gerealiseerd € 1.023.998
Afwijking € 173.483
Gerealiseerd € -15.099.007
Afwijking € -240.975
Gerealiseerd € 302.515
Afwijking € 138.541