Jaarrekening 2018 Landsmeer

Sociaal domein

Integratie uitkering Sociaal domein
Vanaf 2015 werden de middelen voor het uitvoeren van de decentralisaties Wmo/Awbz en Jeugdwet verstrekt via één integratie-uitkering: Integratie Uitkering Sociaal Domein (IUSD).
Destijds is besloten om deze middelen en de uitkering voor de Participatiewet (Re-integratie, WsW)  te monitoren ten opzichte van de betreffende kosten op deze beleidsvelden.
Ook werd er destijds een reserve Sociaal Domein ingesteld om de tekorten of overschotten binnen deze Sociaal Domein exploitatie te vereffenen. Dit houdt in dat eventuele tekorten of overschotten de reguliere exploitatie niet beïnvloeden. Dit is zo georganiseerd om zicht te krijgen of de betreffende rijksmiddelen toereikend waren.
Tekorten of overschotten binnen deze Sociaal Domein exploitatie, worden steeds toegevoegd of onttrokken aan de reserve Sociaal Domein.

Ontwikkeling risico's Sociaal Domein bestemmingsreserve Sociaal domein
Landelijk en lokaal zien we een aantal trends waaronder een stijging van complexe problematiek,  een stijging van de vraag naar (gespecialiseerde) jeugdhulp, het langer thuis wonen van ouderen in combinatie met vergrijzing en verdere beperking van de toegang langdurige zorg. Dit zijn factoren die maken dat het budget Sociaal Domein verder onder druk komt te staan.
Hoewel we  diverse maatregelen hebben genomen en nog nemen om de kosten te beheersen, moeten we tegelijkertijd  ook rekening houden met een verdere stijging van kosten als gevolg van de genoemde ontwikkelingen. Door de toenemende kosten zal de reserve Sociaal Domein moeten worden aangesproken.

Bestemmingsreserve Sociaal domein
De bestemmingsreserve Sociaal Domein wordt aangewend voor tekorten op het budget van het sociale domein.  De ontwikkeling per beleidsveld is weergegeven in de navolgende tabel “Budget Sociaal Domein”.
In 2018 is een onttrekking uit de reserve Sociaal Domein gedaan ad € 811.988 om het tekort in de exploitatie Sociaal Domein te dekken. De stand van de reserve bedraagt ultimo 2018 € 656.469.

Toelichting


Jeugd - Preventief innovatief
Er is een afrekening over 2017 verwerkt in verband met de inzet van een praktijkondersteuner. Hierdoor zijn hogere kosten ontstaan.

Jeugd - Lokale trajecten
In 2018 is het kernteam versterkt waardoor hogere lasten zijn ontstaan.

Jeugd - Regionale trajecten
Vanaf september vallen zowel de instroom als de kosten per traject lager uit dan de prognose. Hierdoor komen de uitgaven lager uit dan begroot bij de tweede berap.

Jeugd - Gecertificeerde instellingen
In de laatste maanden is de instroom toegenomen waardoor de begroting is overschreden.

Begeleiding en huishoudelijke hulp
De uitgaven voor begeleiding en huishoudelijke hulp zijn hoger dan begroot.
Door vertraging in de facturatie door aanbieders is de begroting lager geraamd.
De trend is dat de maandelijkse kosten zich in het tweede half jaar stabiliseren.

Wsw
Sinds 2018 wordt de Wsw in eigen beheer gecoördineerd. De werkelijke uitgaven komen lager uit dan begroot. Dit komt met name doordat de begroting is verhoogd met het voormalig gemeentelijk aandeel.  In totaal is op het Wsw budget derhalve minder uitgegeven.

Beleidsveld

Activiteiten

Begroting

Rekening

Verschil

Sociaal Domein

Primair

Na wijziging

Jeugd

Preventief - innovatief

-30.000

-95.000

-147.904

-52.904

Preventief - schoolmaatsch. Werk

-80.000

-80.000

-83.208

-3.208

Veilig thuis

-19.423

-60.000

-57.482

2.518

Lokale trajecten

-183.972

-124.972

-161.805

-36.833

Regionale trajecten

-877.251

-1.650.000

-1.411.754

238.246

PGB Jeugd

-180.000

-120.000

-114.436

5.564

Trajecten Gecert. instellingen

-150.000

-150.000

-191.361

-41.361

Buitenregionaal/landelijk

-14.000

0

-2.504

-2.504

Totaal Jeugd

-1.534.646

-2.279.972

-2.170.454

109.518

Wmo

Preventief - innovatief

-15.000

-15.000

-13.996

1.004

Uitvoeringskosten Wmo

-32.277

-53.827

-47.249

6.578

Trajecten client ondersteuning

-75.545

-86.692

-87.447

-755

Diverse subsidies

-53.938

-50.294

-50.294

0

Samenkracht

-12.000

-12.000

-12.400

-400

Begeleiding en huish. hulp (hh)

-529.541

-620.000

-735.891

-115.891

Eigen bijdrage begeleiding en hh

55.000

69.000

80.857

11.857

PGB Wmo

-60.000

-84.000

-104.720

-20.720

75+ 2 jaar gratis Wonen Plus

0

-27.500

-27.500

0

Totaal Wmo

-723.301

-880.313

-998.639

-118.326

Participatie

Armoedebeleid kinderen

-32.172

-20.072

-11.420

8.652

Jobcoach

-73.555

-73.555

-70.418

3.137

Reintegratie

-62.414

-75.114

-46.493

28.621

Uitvoering gem. Waterland

-75.065

-34.783

-34.783

0

WSW

-179.571

-222.906

-178.643

44.263

Totaal Participatie

-422.777

-426.430

-341.757

84.673

Overhead

Huisvesting

-29.020

-26.520

-32.694

-6.173

ICT

-85.000

-160.000

-169.385

-9.385

Inhuur

-70.000

-145.000

-161.339

-16.339

Personeel

-514.480

-514.480

-492.540

21.940

Regionale diensten

-42.504

-65.504

-60.944

4.560

Stelpost Sociaal domein

-75.000

0

0

0

Totaal Overhead

-816.005

-911.505

-916.902

-5.397

Reserve

Storting reserve

0

0

0

0

Onttrekking reserve

54.415

890.875

811.988

-78.887

Totaal Reserve

54.415

890.875

811.988

-78.887

Uitkering

uitkering 3D jeugd

1.480.782

1.527.753

1.527.753

0

uitkering 3D reintegratie

77.414

77.398

82.907

5.509

uitkering 3D wmo

1.056.874

1.084.969

1.084.969

-1

uitkering 3D wsw

179.571

190.766

190.766

0

uitkering Armoedebeleid kinderen

32.172

32.172

32.172

0

uitkering Wmo (2007)

665.501

694.287

697.197

2.910

Totaal Ontvangen

3.492.314

3.607.345

3.615.763

8.418

Eindtotaal uitgaven en inkomsten

50.000

0

0

0

ga terug