Jaarrekening 2018 Landsmeer

Begrotingsrechtmatigheid

In het controleprotocol 2018 (vastgesteld door de raad op 22 november 2018) zijn onder meer bepalingen opgenomen over het Begrotingscriterium (Hoofdstuk 5 controleprotocol). Daarin wordt onderscheid gemaakt in rechtmatige begrotingsoverschrijdingen en onrechtmatige begrotingsoverschrijdingen.
Om een eventuele onrechtmatigheid te kunnen vaststellen, worden de werkelijke lasten per programma inzichtelijk gemaakt. Vervolgens worden op grond van Hoofdstuk 5, onderdeel A lid 3 de doorberekening van interne kosten en dotaties aan voorzieningen uit de lasten geëlimineerd. Ook de kosten van grondexploitatie worden uit de lasten geëlimineerd. omdat deze kosten worden overgeboekt naar de voorraadrekening (gronden in exploitatie) en gedekt uit (toekomstige) opbrengsten uit grondverkoop.

Lasten per programma

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Doorber. kstn
contr.prot.
Ond.A lid3C

Dotatie.
aan vz BBV
contr.prot.
Ond.A lid 3C

Analyseren
i.v.m.
onrecht-matigheid

Ambtelijke organisatie

4.204.445

4.547.039

-342.594

0

0

-342.594

Algemeen bestuur

1.582.432

1.563.854

18.577

0

-2.278

20.855

Integrale Veiligheid

1.048.306

1.015.851

32.455

0

0

32.455

Infrastructuur

1.880.823

2.012.916

-132.093

0

-75.000

-57.093

Milieu

2.096.338

2.465.241

-368.904

0

-281.780

-87.124

Economische Zaken, Recreatie en Toerisme

195.741

131.181

64.560

0

0

0

Groene ruimte

444.571

527.907

-83.336

0

0

-83.336

Werk en Inkomen

2.922.769

2.852.121

70.648

0

-1.004

71.652

Onderwijs

610.357

560.340

50.017

0

0

50.017

Welzijn en Volksgezondheid

6.326.585

6.377.429

-50.844

0

0

-50.844

Ruimtel ord + volksh (incl. grondexpl)

850.515

1.023.998

-173.483

-5.014

0

-168.469

Overz.dek.midd.

163.974

302.515

-138.541

0

-88.903

-49.638

Totaal lasten

22.326.855

23.380.393

-1.053.537

-5.014

-448.964

-664.119

Totaal lasten

22.326.855

23.380.393

-1.053.538

Totaal toevoegingen reserves

30.000

193.903

-163.903

Totaal baten

22.590.303

24.039.993

-1.449.690

Saldo jaarrekening

-233.448

-465.697

232.249

Nadere analyse programma Ruimtelijke ordening (Controleprotocol onderdeel A, lid 1)

Ruimtel ord + volksh (incl. grondexpl)

850.515

1.023.998

-173.483

-5.014

0

-168.469

Grondexploitatie (583010 t/m 583070)

0

166.968

-166.968

-5.014

0

-161.953

Ruimtel ord + volksh (excl. grondexpl)

850.515

857.030

-6.515

0

0

-6.516

Overzicht investeringen bedragen x € 1.000

programma

krediet

besteed in 2018

cumulatief tlv krediet

restant-krediet

in 2018 geactiveerd

in 2018 t.l.v. spaarvoorz. Verv. Riolering

Afgesloten in 2018

Bedrijfsgebouwen:

Aankoop Eveangebouw

0

5

0

0

5

ja

Nieuwbouw Augustinusschool

Onderwijs

297

49

326

-29

49

nee

Grond- weg en waterbouwkundige werken:

1504 Herinrichting Violierweg

Infra

755

25

131

624

25

nee

1506/1606/1607 Riolering en herinr. Houtsnipln-Talingweg-Watersnipln.

Infra/Milieu

1.492

550

1.471

21

192

358

nee

1609/1706 Riolering en herinr. Hazenweg-Patrijzenweg

Infra/Milieu

561

401

401

160

144

257

nee

1610/1707 Riolering en herinr Schoolstraat-Polderweg

Infra/Milieu

41

16

16

25

3

13

nee

1705 Voorbereiding Nieuwe Gouw

Infra

100

98

117

-17

98

nee

1814 Verledden Openbare Verlichting (armaturen)

Infra

309

20

72

237

20

nee

1814 Verledden Openbare Verlichting (masten)

Infra

309

0

18

291

0

nee

1621 Infra Laadpalen

Infra

13

2

6

7

2

nee

1805/1808 Riolering en herinr. Meerkoetstraat

Infra/Milieu

936

45

45

891

11

30

nee

1826 Riolering en herinrichting fietspad Sportpark

Infra/Milieu

515

25

25

490

25

0

nee

1813-1908 Verv. Bruggen 19, 33,37,38 en 39

Infra

221

100

100

121

100

nee

Beschoeiing oeverbeheerplan fase 4/5

Infra

303

57

57

246

57

nee

Overig:

Hekwerk veldafscheiding IVV

Welzijn

40

39

39

1

39

nee

Ontmoetingsplaats-Picnictafel

Groen

60

45

45

15

45

nee

1717 Project 29 voetbalkooi

Groen

40

42

42

-2

42

nee

Speelplan projecten 1821/1822 2 en 8

Groen

90

40

40

50

40

nee

Inventaris de Keern

Welzijn

85

89

89

-5

89

nee

Omgevingsvergunningen

Ruimte

30

0

5

25

0

nee

Totaal

6.196

1.642

3.045

3.151

985

658

Analyse overschrijdingen:

Ambtelijke organisatie: € 342.594,-

 • Hoger dan begrote uitgaven salarislasten,  € 167.000.
 • Hoger dan begrote kosten op de posten inhuur externe capaciteit, overige uitgaven en personeel van derden van gezamenlijk  € 136.000.
 • Hoger dan begrote uitgaven in het kader van het Dienstverleningsplan, € 132.000.
 • Lager dan begrote dekking toerekening personeel aan investeringsprojecten en grondexploitatie € 124.000.
 • Lager dan begrote uitgaven divers € 216.406.

Deze overschrijdingen moeten worden meegenomen in het accountantsoordeel.

Programma infrastructuur: € 57.093,-

Op dit programma wordt de overschrijding hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere herstelkosten voor straatwerkzaamheden door nutsbedrijven. Hier staan ook weer hogere vergoedingen van de nutsbedrijven tegenover. Derhalve tellen deze niet mee in het accountantsoordeel.

Programma Milieu: € 87.124,-

 • De kosten voor het afvoeren en verwerken van afval zijn in 2018 € 80.000 hoger dan is begroot
 • De kosten voor het beheren en afvoeren van afval op de gemeentewerf zijn € 67.000 hoger dan begroot.
 • In 2018 is de voorziening egalisatie rioolheffing omgezet naar een spaarvoorziening voor vervanging van riolering in de toekomst. Dit conform een raadsbesluit van december 2017 waarin het gemeentelijk rioleringsplan 2018-2023 is vastgesteld. Uit hoofde van deze uitwerking is in 2018 een bedrag van € 158.000 aan de spaarvoorziening toegevoegd. Dit bedrag is in 2018 niet begroot.
 • De kosten van onderhoud en ruiming van graven op de begraafplaatsen zijn in 2018 € 21.000 hoger uitgevallen dan begroot.
 • De kosten van onderzoek en advisering riolering zijn in 2018 € 11.000 hoger uitgekomen dan is begroot.
 •  Uitvoering van motie regentonnen,  € 32.000.

Van deze overschrijding wordt € 32.000 (regentonnen) meegenomen in het accountantsoordeel. De overige overschrijdingen passen of binnen het bestaande beleid (afval)stoffen en riolering) of er staan hogere inkomsten tegenover (begraafplaatsen).

Programma Groene ruimte: € 83.306,-

 • Hoger dan begrote aanlegkosten wijkpark ter hoogte van € 29.000.
 • Hoger dan begrote kosten onderhoud en bewatering ten bedrage van € 31.000.
 • Hoger dan begrote toerekening van kosten eigen personeel € 30.306.

In het accountantsoordeel wordt een totaal van € 59.306 meegenomen. Het bedrag van € 31.000 niet daar dit niet ten tijde van Berap 2 te voorziene extra kosten waren i.v.m. de extreme droogte.

Programma Welzijn en volksgezondheid: € 50.844,-

Dee overschrijding telt niet mee in het accountantsoordeel. Het betreft hier hogere kosten voor onderhoud sportvelden i.v.m. de extreme droogte en hogere instroom jeugdzorg in het laatste kwartaal, na Berap 2.

Algemene dekkingsmiddelen: € 49.638,-

Deze overschrijding telt niet mee in het accountantsoordeel. Deze wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de opname vennootschapsbelasting grondexploitatie Luijendijk-Zuid.

Toelichting kredietoverschrijdingen:

Deze worden niet meegenomen in het accountantsoordeel, omdat kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijving en financieringslasten in latere jaren dan in het jaar van investeren, niet meetellen.

ga terug