Jaarrekening 2018 Landsmeer

Balans en toelichting

Alle bedragen in onderstaande tabel en onder Activa en Passiva zijn x € 1.000

Balans

31-12-2017

31-12-2018

Vaste Activa

Immateriële vaste activa

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

269

243

Subtotaal

269

243

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut

11.613

11.334

Investeringen met een economisch nut met heffing

5.347

5.035

Investeringen met een maatschappelijk nut

3.231

3.780

Subtotaal

20.191

20.149

Totaal materiële vaste activa

20.460

20.392

Financiële vaste activa

Deelnemingen

139

139

Overige langlopende leningen

315

281

Overige uitzettingen > 1 jaar

0

0

Subtotaal

454

420

Totaal vaste activa

20.914

20.812

Vlottende Activa

31-12-2017

31-12-2018

Voorraden

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

33

626

Subtotaal

33

626

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Vorderingen op openbare lichamen

28

258

Uitzettingen in 's Rijksschatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar

2.153

170

Overige vorderingen

1.266

1.652

Subtotaal

3.447

2.079

Liquide middelen

Kas

2

3

Bank- en girosaldi

356

749

Subtotaal

358

752

Overlopende activa

Nog te ontvangen specifieke uitkeringen

0

0

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen

2.106

2.350

Subtotaal

2.106

2.350

Totaal Vlottende Activa

5.944

5.808

TOTAAL ACTIVA

26.858

26.620

Vaste Passiva

31-12-2017

31-12-2018

Eigen vermogen

Algemene reserve

5.015

6.305

Bestemmingsreserve

2.466

1.328

Nog te bestemmen resultaat

1.855

466

Subtotaal

9.336

8.099

Voorzieningen

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

1.145

1.101

Voorzieningen ter egalisatie van kosten

1.216

1.160

Door derden beklemde mid. met een specifieke aanwending

2.247

1.400

Subtotaal

4.608

3.661

Langlopende schulden

Onderhandse leningen

8.900

7.417

Waarborgsommen

30

10

Subtotaal

8.930

7.427

Totaal Vaste Passiva

22.874

19.186

Vlottende passiva

31-12-2017

31-12-2018

Kortlopende schulden < 1 jaar

Kasgeldleningen

0

2.500

Bank en girosaldi

749

2.111

Overige schulden

3.049

2.317

Subtotaal

3.798

6.928

Overlopende passiva

Ontv. Voorschotten specifieke uitkeringen

12

0

Overige overlopende passiva

174

505

Subtotaal

186

505

Totaal Vlottende Passiva

3.984

7.433

TOTAAL PASSIVA

26.858

26.620

ga terug