Jaarrekening 2018 Landsmeer

Financiering

Algemeen

De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma’s. De treasuryfunctie omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. De uitvoering ervan vereist snelle beslissingen in een complexer geworden geld- en kapitaalmarkt.
Er zijn aan de uitvoering van de treasuryfunctie budgettaire gevolgen verbonden, onder meer afhankelijk van het risicoprofiel. Onder de treasuryfunctie valt niet het (garanderen van) verstrekken van leningen aan derden. Deze activiteiten vallen onder het desbetreffende programma.

Het beleid van de gemeente Landsmeer voor de treasuryfunctie is vastgelegd in het treasurystatuut. Het treasurystatuut is in 2019 geactualiseerd. Het statuut is het kader voor de uitvoering van de treasuryfunctie. De belangrijkste punten, naast de voorschriften afkomstig uit de wet Fido (Wet Financiering Decentrale Overheden), zijn:

  • Gelden worden alleen uitgezet bij banken met ten minste een zogenoemde A-rating
  • Het aantrekken van leningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij ten minste drie financiële instellingen, waaronder de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

Algemene ontwikkelingen: rentebeleid

Ondanks het economische herstel en gematigd toenemende inflatie dalen de langetermijn rentetarieven voorzichtig.  De rente voor een 10-jaars staatslening liep op van 0,52% eind 2017 naar 0,39 eind 2018. De verwachting is dat deze rente in 2019 oploopt naar 0,61%.

De Nederlandse economie is in 2018 gegroeid. Het bruto binnenlands product nam met 2,6% toe.
De groei van consumptieve bestedingen houdt aan, onder invloed van herstel van de werkgelegenheid. De inflatie nam in 2018 toe met 1,6% en zal naar verwachting in 2019 toenemen met 2,0%. De Nederlandse economie groeit in 2019 naar verwachting met 2,0%.

ga terug