Jaarrekening 2018 Landsmeer

Incidentele baten en lasten

Omschrijving

Begroting primair

Begroting na wijziging

Rekening 2018

Verschil

Lasten

Ambtelijke organisatie

organisatie ontwikkeling

-20.000

-20.000

-16.228

-3.772

frictiekosten personeel

-40.000

-40.000

-48.594

8.594

budget facilitaire zaken

-25.000

-25.000

0

-25.000

detachering secretaris

-32.000

-32.000

-32.000

0

budget incidentele inhuur

-10.000

-10.000

-91.000

81.000

lasten advisering / begeleiding personele zaken

0

0

-144.458

144.458

lasten juridische advisering personele zaken

0

0

-38.319

38.319

lasten werving en selectie

0

0

-100.162

100.162

opleidingen

0

0

-4.787

4.787

minder bestede uren aan investeringen/grondexploitatie

0

0

-124.403

124.403

Algemeen bestuur

storting voorziening wethouderspensioenen

-66.537

-66.537

-102.029

35.492

verdere ontwikkeling bestuurlijke toekomst (College)

-100.000

-100.000

-36.586

-63.414

storting voorziening wachtgeld

0

0

-53.060

53.060

doorontwikkeling ambtelijke samenwerking

0

0

0

0

verkiezingen

-16.000

-16.000

-25.211

9.211

netwerkparticipatie

-10.000

-10.000

0

-10.000

opstellen collegeprogramma

0

0

-7.830

7.830

extra werkzaamheden accountant

0

0

-7.000

7.000

dienstverleningsplan

0

0

-132.000

132.000

Infrastructuur

achterst. onderh.wegen (dekking best.reserve wegen)

-357.893

-357.893

-359.148

1.255

storting afkoop HHNK

0

0

-75.000

0

technische kwaliteitskeuring kunstwerken

0

0

-3.000

3.000

herstelkosten ten behoeve van nutsbedrijven

0

0

-160.000

160.000

Milieu

inhuur ontwikkelen duurzaamheidsagenda en uitv.plan

0

0

-18.750

18.750

lokaal milieubeheer (slok)

-4.368

-4.368

0

-4.368

uitvoering motie regentonnen

0

0

-18.750

18.750

Groene ruimte

hogere kosten aanleg pumptrack en beachvolleybalveld

0

0

-35.160

35.160

Werk en inkomen

kosten bijstand en uitvoering

0

0

-13.992

13.992

uitgaven uitkeringen IOAW

0

0

-9.119

9.119

Welzijn en volkshuisvesting

projectopdracht WMO toezicht door GGD

0

0

-15.945

15.945

uitgaven woonvoorzieningen

0

0

10.331

-10.331

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

marktinitiatieven

0

0

-4.000

4.000

bestemmingsplannen structuurvisie resp land.gebied

-95.000

-95.000

-8.001

-86.999

inhuur kwartiermaker omgevingswet

0

0

-5.914

5.914

uitvoering woonvisie

0

0

-4.185

4.185

Lasten toegerekend aan rondexploitatie Luijendijk-Zuid

0

0

-167.000

167.000

kosten opstellen bestemmingsplannen

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

basisregistraties incidenteel

0

0

-94.103

94.103

bestemminsgreserve sociaal domein

-54.415

-54.415

-357.893

434.148

VPB winstneming Luijendijk-Zuid

0

0

-102.956

102.956

aframing stelpost onvoorziene lasten

0

0

0

0

Totale lasten

-831.213

-831.213

-2.406.252

1.630.709

Baten

Algemeen bestuur

vrijval voorziening wethouderspensioenen

0

0

102.029

-102.029

Infrastructuur

bestemmingsreserve wegen

357.893

357.893

359.148

-1.255

baten herstel straatwerk na werkzaamheden nutsbedrijven

0

0

220.000

-220.000

Ontvangen bijdrage afkoopsom HHNK

0

0

75.000

-75.000

Ontvangen subsidie vervoerregio

0

0

24.000

-24.000

Milieu

bestemmingsreserve slokgelden

4.368

4.368

0

4.368

Werk en inkomen

begeleiding inburgering statushouders

0

0

13.885

-13.885

ontvangst rijksuitkering bijstand

0

0

29.588

-29.588

Welzijn en volkshuisvesting

afrekening 2017 GGD

0

0

3.680

-3.680

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

baten bouwexploitatieovereenkomsten

0

0

0

0

bestemmingsplannen structuurvisie resp land.gebied

95.000

95.000

0

95.000

baten bouwleges

0

0

23.511

-23.511

bestemmingsreserve basisregistraties

0

0

94.103

-94.103

marktinitiatieven

100.000

100.000

0

100.000

Winstneming Luijendijk-Zuid

0

0

218.135

-218.135

grondverkoop Luijendijk-Zuid

0

0

206.600

-206.600

Algemene dekkingsmiddelen

bestemmingsreserve sociaal domein

54.415

890.875

811.988

78.887

baten voorgaande jaren aanleg riolering Luijendijk-Zuid

0

0

183.609

-183.609

grondverkoop Luijendijk Zuid

0

0

206.600

-206.600

teruggaaf btw sportvelden

0

0

177.881

-177.881

dividend Alliander

0

0

6.809

-6.809

dividend BNG

0

0

31.055

-31.055

algemeen uitkering septembercirculaire

0

0

-38.616

38.616

onttrekking reserve dienstverleningsplan

0

0

65.753

-65.753

Totale baten

611.676

1.448.136

2.814.758

-1.300.869

Saldo incidenteel resultaat

-219.537

616.923

408.506

329.840

ga terug