Jaarrekening 2018 Landsmeer

Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

Deze paragraaf beschrijft het onderhoudsniveau van onze kapitaalgoederen en de financiële gevolgen van het gevoerde beheerniveau. Dit volgens artikel 9 en 12 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
Ook geven we aan of er sprake van achterstallig onderhoud is. Kapitaalgoederen vormen het gezicht van de gemeente. Het zijn goederen die regelmatig onderhoud nodig hebben. Met onderhoud bedoelen we: uitvoeren van preventieve of correctieve maatregelen om een object binnen de levensduur in goede staat te houden of te brengen. Die goede staat is een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau. Bij de onderhoudskosten onderscheiden we:

  • Klein onderhoud (ook wel dagelijks onderhoud genoemd);
  • Groot onderhoud.

Bij klein onderhoud gaat het om nodige periodieke kosten om het object in goede staat te houden binnen een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau. Voorbeelden zijn reinigen van rioolstelsels en periodiek onderhoud aan elektrische installaties. Kosten van groot onderhoud ontstaan na een langere gebruiksperiode van een object. Ze zijn vaak ingrijpend en gaan om een groot of belangrijk deel van het object.
Ten behoeve van het onderhoud en vervanging van de verschillende soorten kapitaalgoederen gelden onderstaande beleidsnota’s:

Beleidsnota

Periode

Vastgest.

Actualis.

Riolering

Gem.rio.pl. 'Samen water ruimte geven" 2018-2023

21-12-17

2023

Water/beschoeiingen

Beheerplan oevers 2008-2018

30-09-08

2019

Waterplan Landsmeer 2016-2026

21-12-16

2020

Openbare verlichting

Beheerplan openbare verlichting 2011-2015

13-10-10

2019

Groen

Groenbeleidsplan Landsmeer 2009-2019

31-03-09

2019

Kunstwerken

Beheerplan bruggen 2014-2018

19-03-15

2019

Gebouwen

Onderhoudspl.gemeentelijke gebouwen 2016-2025

10-11-16

2020

Speelruimteplan

Speelbeheerplan Landsmeer 2017-2022

20-04-17

2022

Wegen

Beheerplan wegen 2018-2022

18-05-17

2022

De gemeente Landsmeer beschikt over beheerprogramma’s voor het onderhoud van riolering, wegen, openbare verlichting, speelplaatsen, bomen, gemeentelijke gebouwen, kunstwerken, water, beschoeiingen en groen. Gegevensbestanden moeten doorlopend worden bijgewerkt met de laatste revisies, inspectiegegevens, beoordelingen en maatregelen om tot goede planningen te komen. Er moet een goede afstemming plaatsvinden op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), die in 2017 via de landelijke voorziening voor een ieder inzichtelijk is geworden. Nadat alle gegevens goed op elkaar aansluiten kan een basiskwaliteitsniveau worden vastgelegd. Hiervan is in 2018 95%  gereed.
De ramingen voor het onderhoud in de begroting zijn gelijk aan de bedragen van de desbetreffende jaarschijf van de onderhoudsplannen.

Onderdeel

Toevoeging

Onttrekking

Raming

Werkelijk

Verschil

Raming

Werkelijk

Verschil

Gemeentehuis

58.232

58.232

-

122.725

58.346

64.379

Gemeentewerf

24.337

24.337

-

43.307

34.249

9.058

Loket WWZ

4.597

4.597

-

2.521

13.565

11.044-

Kinderdagverblijf

16.957

16.957

-

42.875

2.251

40.624

Zwembad

37.548

37.548

-

86.715

76.351

10.364

ICL

66.024

66.024

-

96.117

57.055

39.062

Diverse openb. Geb.

8.211

8.211

-

14.699

2.057

12.642

Speelplaatsen

12.426

12.426

-

25.000

29.900

4.900-

228.332

228.332

-

433.959

273.773

160.186

Gemeentehuis, lager dan begrote uitgaven € 64.379
In 2018 zijn een aantal onderhoudsposten uit het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) uitgesteld naar 2019 en verder doorgeschoven. Dit anticiperend op de situatie dat in 2019 wordt gestart met aanpassing van het gemeentehuis in verband met het Nieuwe Werken wat wordt gecombineerd met uitvoering van groot onderhoud.
Gemeentewerf, lager dan begrote uitgaven € 9.058
Het in 2018 gepland groot schilderwerk is uitgesteld en naar 2019 doorgeschoven.
Loket WW, hoger dan begrote uitgaven € 11.044
In het voormalige Evean gebouw is de verwarmingsketel in 2018 vervangen hetgeen in de begroting niet is voorzien.
Kinderdagverblijf, lager dan begrote uitgaven € 40.624
Het in 2018 gepland groot schilderwerk is uitgesteld en naar 2019 doorgeschoven. De geplande vervanging van de dak ventilatoren is vooralsnog in 2018 niet nodig gebleken.
Zwembad,  lager dan begrote uitgaven € 10.364
In 2018 is het begroot bedrag bij geraamd in verband met onzekerheid betreffende afgraven verontreinigde grond bij vervangen van het leidingwerk. Bij de uitvoering van dit werk is dit meegevallen.
ICL,  lager dan begrote uitgaven € 39.062
De vervanging va de basketbal scoreborden in de kleine zaal en vervanging van het sanitair is in 2018 uitgesteld.
Diverse openbare gebouwen,  lager dan begrote uitgaven € 12.642
Vervanging van de gootbekleding en armaturen is in 2018 uitgesteld, Daarnaast hebben zich geen onvoorziene uitgaven voorgedaan.
Speelplaatsen, hoger dan begrote uitgaven € 4.900
In 2018 zijn de uitgaven voor groot onderhoud aan speelplaatsen hoger uitgevallen dan is voorzien.

ga terug