Jaarrekening 2018 Landsmeer

EMU saldo

Vragenlijst

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekening EMU-saldo

Sector Overheidsfinanciën en consumentenprijzen

Gemeente Landsmeer (0415)

Antwoordnummer 25000, 2490 XA Den Haag

Algemene gegevens:

Gemeentenaam:

Landsmeer

Gemeentenummer:

0415

Jaar:

2018

Naam contactpersoon:

N.v.t.

Telefoon:

020-4877154

E-mail:

N.v.t.

Bestandsnaam:

EMU180060415.XLS

2017

2018

2018

Omschrijving

x € 1000,-

x € 1000,-

x € 1000,-

Realisatie 2017

Begroting 2018

Realisatie 2018

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-1.237.584

-1.565.300

-1.237.584

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

1.033.259

1.144.793

1.049.948

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

622.677

360.458

509.877

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

268.800

243.200

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

1.204.940

500.000

564.231

8

Baten bouwgrondexploitatie:

Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

1.053.728

206.612

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties

191.998

433.959

273.773

met derden betreffen

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

11

Verkoop van effecten:

a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

b

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

-193.658

-994.008

-552.352

ga terug