Jaarrekening 2018 Landsmeer

Taakvelden

Taakveld

Begroting primair

Begroting
na wijziging

Rekening

Verschil

Lasten

0.1

Bestuur

-819.986

-944.883

-983.574

-38.691

0.10

Mutatie reserves

-30.000

-30.000

-193.903

-163.903

0.2

Burgerzaken

-326.853

-372.095

-391.166

-19.071

0.4

Overhead

-3.517.447

-4.001.402

-4.375.239

-373.836

0.5

Treasury

-15.003

-11.503

-7.456

4.047

0.61

OZB Woningen

-107.668

-107.668

-103.318

4.350

0.62

OZB niet-woningen

-12.626

-12.626

-12.116

510

0.64

Belastingen overig

0

0

0

0

0.7

Alg.uitk.en overige uitk.gem.f

0

0

0

0

0.8

Overige baten en lasten

-24.582

0

-50.693

-50.693

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

-102.956

-102.956

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-781.583

-790.406

-743.976

46.430

1.2

Openbare orde en veiligheid

-225.675

-175.882

-187.037

-11.155

2.1

Verkeer en vervoer

-1.506.362

-1.483.732

-1.482.281

1.452

2.2

Parkeren

0

0

0

0

2.5

Openbaar vervoer

-82.580

-82.580

-87.225

-4.645

3.1

Economische ontwikkeling

-75.299

-127.523

-78.127

49.395

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsreg.

-11.089

-11.089

-10.165

924

3.4

Economische gronden

0

0

0

0

4.1

Openbaar basisonderwijs

-10.780

-10.780

-8.441

2.339

4.2

Onderwijshuisvesting

-290.608

-290.608

-268.042

22.566

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzkn

-420.691

-403.153

-360.193

42.960

5.1

Sportbeleid en activering

-38.495

-36.692

-34.465

2.227

5.2

Sportaccomodaties

-570.897

-576.897

-589.471

-12.574

5.3

Cult.pres, cult.prod,cult.part

-44.425

-44.425

-38.686

5.739

5.5

Cultureel erfgoed

-9.771

-9.771

-11.775

-2.004

5.6

Media

-488.639

-532.837

-454.930

77.906

5.7

Openb.groen en openlucht recr.

-578.093

-615.744

-661.680

-45.936

6.1

Samenkracht en burgerpart.

-523.945

-635.630

-679.020

-43.390

6.2

Wijkteams

-691.600

-985.886

-1.027.750

-41.864

6.3

Inkomensregelingen

-2.137.987

-2.434.980

-2.425.488

9.492

6.4

Begeleide participatie

-254.824

-248.657

-208.453

40.204

6.5

Arbeidsparticipatie

-188.985

-195.657

-175.126

20.531

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

-257.244

-222.788

-262.883

-40.095

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-736.711

-855.214

-988.127

-132.913

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-1.566.814

-2.248.662

-2.074.933

173.730

6.82

Geescaleerde zorg 18-

0

0

0

0

7.1

Volksgezondheid

-429.070

-393.946

-377.055

16.891

7.2

Riolering

-638.354

-733.354

-890.368

-157.014

7.3

Afval

-853.981

-937.481

-1.099.223

-161.742

7.4

Milieubeheer

-488.641

-498.641

-495.359

3.282

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-129.440

-131.869

-152.292

-20.423

8.1

Ruimtelijke ordening

-607.486

-654.923

-874.014

-219.091

8.2

Grondexpl. (niet-bedrijfter.)

-32.177

-32.177

-192.943

-160.766

8.3

Wonen en bouwen

-480.834

-474.693

-414.347

60.346

Saldo lasten

-20.007.245

-22.356.855

-23.574.296

-1.217.440

Taakveld

Begroting primair

Begroting
na wijziging

Rekening

Verschil

Baten

0.1

Bestuur

677

677

104.339

103.662

0.10

Mutatie reserves

611.676

1.828.748

1.897.184

68.436

0.2

Burgerzaken

220.282

219.102

241.050

21.948

0.4

Overhead

24.838

67.668

67.562

-106

0.5

Treasury

227.732

239.596

97.226

-142.370

0.61

OZB Woningen

1.928.859

1.983.859

2.010.218

26.359

0.62

OZB niet-woningen

199.993

234.993

209.512

-25.481

0.64

Belastingen overig

26.612

26.612

43.679

17.067

0.7

Alg.uitk.en overige uitk.gem.f

12.097.831

12.150.555

12.274.977

124.422

0.8

Overige baten en lasten

0

177.881

391.351

213.470

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

0

0

1.171

1.171

1.2

Openbare orde en veiligheid

337

34.137

35.022

885

2.1

Verkeer en vervoer

97.827

87.827

168.922

81.095

2.2

Parkeren

338

338

235

-104

2.5

Openbaar vervoer

45.400

45.400

42.950

-2.450

3.1

Economische ontwikkeling

0

27.000

19.469

-7.531

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsreg.

8.824

8.824

9.410

586

3.4

Economische gronden

14.862

14.862

13.461

-1.401

4.1

Openbaar basisonderwijs

0

0

0

0

4.2

Onderwijshuisvesting

0

0

0

0

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzkn

35.585

39.085

31.377

-7.708

5.1

Sportbeleid en activering

0

0

0

0

5.2

Sportaccomodaties

158.728

158.728

153.903

-4.825

5.3

Cult.pres, cult.prod,cult.part

0

0

0

0

5.5

Cultureel erfgoed

0

0

0

0

5.6

Media

5.252

5.252

5.286

34

5.7

Openb.groen en openlucht recr.

10.053

10.053

8.697

-1.356

6.1

Samenkracht en burgerpart.

29.143

63.143

50.367

-12.776

6.2

Wijkteams

0

0

53

53

6.3

Inkomensregelingen

1.607.697

1.759.291

1.759.469

178

6.4

Begeleide participatie

0

0

0

0

6.5

Arbeidsparticipatie

45.954

46.612

59.029

12.417

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

0

0

0

0

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

55.000

69.000

80.857

11.857

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

0

14.228

18.771

4.543

6.82

Geescaleerde zorg 18-

537

0

0

0

7.1

Volksgezondheid

0

0

0

0

7.2

Riolering

1.066.399

1.161.399

1.185.170

23.771

7.3

Afval

1.185.188

1.268.688

1.534.887

266.199

7.4

Milieubeheer

0

0

1.078

1.078

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

116.071

121.071

149.671

28.600

8.1

Ruimtelijke ordening

144.627

447.623

662.681

215.058

8.2

Grondexpl. (niet-bedrijfter.)

29.674

29.674

483.330

453.656

8.3

Wonen en bouwen

244.877

248.377

227.630

-20.747

Saldo baten

20.240.873

22.590.303

24.039.993

1.449.690

Totaal saldo

233.628

233.448

465.697

232.249

ga terug