Jaarrekening 2018 Landsmeer

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Algemeen

Portefeuillehouder

R. Quakernaat
A.L.E.C. van der Stoel

Missie

Wij streven naar het behoud en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van zowel onze bebouwde kom als ons landschappelijk gebied, het bieden van woongelegenheid aan alle doelgroepen, het creëren van een evenwichtig opgebouwde samenleving en een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving. Wonen, sociale samenhang, kleinschaligheid, ruimte en groen, wonen in lage dichtheden, kleinschalig werken en extensief recreëren zijn kernbegrippen en het behoud van cultuurhistorische waarden is belangrijk. De hoge plaats op de lijst van meest woonaantrekkelijke gemeenten behouden.
In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen:

  1. Ruimtelijke ordening
  2. Wonen
  3. Bouwen
  4. Grondzaken
  5. Beheer gebouwen
  6. Monumentenzorg

Lasten

Begroot € 850.515
Gerealiseerd € 1.023.998
Afwijking € -173.483
ga terug